Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Springkussenverhuur Utrecht, handelsnamen en activiteiten van Sportivun bv, gevestigd te Baarn, Zuidereind 5.

 

Artikel 1 – Definities

1.      Verhuurder: Springkussenverhuur Amersfoort / Utrecht, onderdelen van c.q. behorende tot de activiteiten van Sportivun bv.

2.      Huurder: elke natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en elke rechtspersoon of andere rechtsvorm welke tot Springkussenverhuur Amersfoort/Utrecht in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met Springkussenverhuur Amersfoort/Utrecht gesloten overeenkomst. Met name wordt hieronder ook verstaan degene voor wiens rekening zaken worden gehuurd.

3.      Overeenkomst: de tussen Verhuurder en Huurder aangegane overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden, alsmede eventuele aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

4.       Huurmaterialen: het springkussen c.q. de springkussens die in het kader van de Overeenkomst aan Huurder voor gebruik ter beschikking worden gesteld, al dan niet met de daarbij  al dan niet optionele , toebehorende onderdelen c.q. toebehoren.

5.       De Werkplek: de locatie van Huurder, waarop het desbetreffende springkussen c.q. de springkussens geplaatst zullen worden.(zie verder 9.3)Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.      Deze algemene voorwaarden van Verhuurder zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen van Verhuurder aan Huurder en op alle door Verhuurder met Huurder aangegane Overeenkomsten, hoe ook genaamd, met betrekking tot de Huurmaterialen.

2.      Huurder met wie eenmaal met toestemming van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op eventueel latere Overeenkomsten tussen haar en Verhuurder.

3.      Indien de Huurder in zijn correspondentie met betrekking tot de Overeenkomst zou verwijzen naar andere voorwaarden of anderzijds door Huurder gehanteerde andersluidende voorwaarden worden deze  op voorhand uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden de Verhuurder niet, behoudens indien en voor zover de Verhuurder daarmede uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

4.      Eventuele afwijkingen van de inhoud van deze voorwaarden bij de uitvoering van de Overeenkomst, welke door Verhuurder op enig moment zijn toegezegd aan Huurder, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich daarop later te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als vaststaand voor zich op te eisen.

 

Artikel 3- Offertes en aanbiedingen

1.      Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte en een aanbieding is gebaseerd op de door Huurder verstrekte gegevens. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte of aanbieding te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding daarvan door de huurder. In dat geval komt tussen partijen geen Overeenkomst tot stand.   

2.      Een offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening daarvan, waarna deze vervalt.

3.      Eventuele aanvullende afspraken, toezeggingen of  mededelingen gemaakt of gedaan door medewerkers van Verhuurder, of namens Verhuurder gemaakt of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden Verhuurder slechts indien deze afspraken, toezeggingen of mededelingen door haar tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurders, of door dezen hiertoe gemachtigde personen, schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4 –Totstandkoming Overeenkomst

1.      Een  Overeenkomst komt eerst tot stand indien Verhuurder een aanvraag van Huurder uitdrukkelijk schriftelijk heft aanvaard of een opdrachtbevestiging aan Huurder heeft verstuurd, dan wel tussen Huurder en Verhuurder een Overeenkomst is gesloten;, dan wel Verhuurder met de uitvoering van de terbeschikkingstelling van de Huurmaterialen een aanvang heeft gemaakt, zulks ter beoordeling van Verhuurder. Door ondertekening van de Overeenkomst, dan wel een opdrachtbevestiging vanwege Verhuurder wordt de Huurder gebonden aan de door hem verstrekte opdracht aan Verhuurder,  of Overeenkomst ,tenzij  Huurder de opdrachtbevestiging van Verhuurder omgaand binnen 24 uur na de datum dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk cancelt.

2.      Indien de Huurder bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden dan die van de Verhuurder, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 5 – Prijzen

1.      De door de Verhuurder opgegeven prijzen luiden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, in Euro's exclusief B.T.W. en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, vrachtkosten e.d.. Wanneer één of meerdere van deze prijscomponenten sedert de aanbieding is verhoogd, heeft de Verhuurder het recht de prijs dienovereen­komstig aan te passen, ook al vindt wijziging plaats ingevolge reeds bij de aanbieding(te) voorziene omstandigheden. De Verhuurder zal de Huurder schriftelijk in kennis stellen van de prijsverhoging.

2.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, waarmee Verhuurder wordt geconfronteerd en die voor Verhuurder leiden tot verhoging van zijn kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst.

3.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst kunnen door Verhuurder aan Huurder altijd worden doorberekend.

4.      Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk-, zet- en typefouten. Voor de gevolgen van druk-, zet- en typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk-, zet- en typefouten is de Verhuurder niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.    

 

Artikel 6 – Schoonmaakkosten

1.      De Huurmaterialen worden door Verhuurder schoon en gebruiksklaar afgeleverd voor gebruik aan Huurder. Huurder dient de Huurmaterialen schoon te retourneren. Indien de huurgoederen vuil retour komen, zullen door Verhuurder de schoonmaakkosten in rekening kunnen worden gebracht. Onderhavige algemene voorwaarden zijn in het kader van deze extra dienstverlening door Verhuurder onverkort van toepassing.

 

Artikel 7 – Annulering

1.      Annulering van de Overeenkomst door de Huurder is – met inachtneming van het gestelde in artikel 7.2 – mogelijk.  Annulering dient schriftelijk te geschieden. Het moment waarop de Verhuurder het schrijven ontvangt is beslissend voor het moment van annulering.

2.      In geval van annulering, is Verhuurder gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen:

a. 20% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd tot 7 dagen voor de overeengekomen huurperiode;

b. 50% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd binnen 7 tot 3 dagen voor de overeengekomen huurperiode;

c. 75% van de totale huurprijs, ingeval wordt geannuleerd binnen 3 dagen tot 24 uur voor de overeengekomen huurperiode;

d. 100% van de totale huurprijs, indien wordt geannuleerd binnen 24 uur voor aanvang van de overeengekomen huurperiode;

3.      De Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst te annuleren dan wel het tijdstip van verhuur in overleg met de Huurder te wijzigen, tot 7 dagen voor het moment waarop de Overeenkomst zou worden uitgevoerd. De Huurder heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.

   

Artikel 8 – Betalingen en verzuim

1.      Betaling dient op de wijze te geschieden zoals Verhuurder dit wenst, c.q. zoals is overeengekomen tussen partijen. Verhuurder is altijd gerechtigd om vooruitbetaling te verlangen. Betaling van eventueel bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de Huurmaterialen, waaronder emballagekosten, dient gelijktijdig te geschieden met het retourneren van de gehuurde materialen, dan wel uiterlijk binnen vijftien dagen na desbetreffende retourdag. De Huurder ontvangt van Verhuurder daarvoor een factuur van bovengenoemde bijkomende kosten.

2.      Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op de Huurder zonder schriftelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en heeft Verhuurder het recht de uitvoering van de Overeenkomsten op te schorten, totdat de Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval sprake is van bijzondere situaties, waaronder  (het voornemen tot aanvraag of aangifte van) faillissement, surseance van betaling (of het voornemen tot een) onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Huurder, dan wel van beslag op het vermogen van Huurder, dat niet binnen dertig dagen is opgeheven, zijn de verplichtingen van Huurder integraal en onmiddellijk opeisbaar.

3.      Zodra de Huurder in verzuim is, is hij de actuele wettelijke handelsrente verschuldigd . De kosten voortvloeiende uit het vorderen van het openstaande bedrag door middel van incasso komen ten laste van Huurder

4.      Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

5.      In elk geval bij non-betaling, surseance van betaling, faillissement, stillegging, liquidatie of ondercuratelestelling van huurder, zijn alle vorderingen van Verhuurder op de Huurder direct en in hun geheel opeisbaar, is de Huurder gehouden tot onmiddellijk teruggave van de gehuurde zaken en heeft Verhuurder het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebouwen van de Huurder en deze te betreden, teneinde de betreffende zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en dientengevolge door Verhuurder geleden schade komen voor rekening van de huurder.

 

Artikel 9 – Uitvoering

1.      Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van Huurmaterialen, die in geringe mate afwijken van de overeengekomen Huurmaterialen, mits de gebruikswaarde in de kern vergelijkbaar blijft, zonder dat dit grond is voor Huurder voor ontbinding van de Overeenkomst.

2.      Indien de Huurder de Huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag op de overeengekomen tijd. Het retourneren van de Huurmaterialen dient te geschieden op de overeengekomen dag en op de overeengekomen tijd, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen. Alle door de Verhuurder te bezorgen Huurmaterialen worden op de door Huurder opgegeven Werkplek (=  opgegeven plaats van bestemming) naast de auto van Verhuurder gelost. Gevolgen van een verkeerd opgegeven Werkplek c.q. adres komt voor rekening van Huurder.

3.      Onder de Werkplek wordt verstaan, de plaats waar de ter beschikkingstelling dient te gebeuren, waarbij uitgangspunt is dat deze Werkplek direct bereikbaar dient te zijn voor de wagens van Verhuurder, dan wel op een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand. Voor de noodzakelijke terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de Werkplek kan door Verhuurder een toeslag in rekening worden gebracht.

4.      Verhuurder is gerechtigd om , ter nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, (gelijksoortige) zaken (evt. inclusief personeel) bij een derde in te huren.

5.      Afspraken tussen de Verhuurder en  Huurder betreffende het moment waarop de Huurder over de door hem gehuurde Huurmaterialen kan beschikken, zullen door de Verhuurder met de grootst mogelijke zorg in acht worden genomen. In geval van (dreigende) overschrijding zal de Verhuurder met de Huurder in contact treden teneinde in goed onderling overleg hieromtrent nieuwe afspraken te maken.

 

Artikel 10 – Verzekeringen

1.   De Huurmaterialen zijn vanaf het moment dat de Huurmaterialen door Verhuurder feitelijk op de Werkplek zijn afgeleverd dan wel eerder, te weten vanaf het moment dat Huurder de Huurmaterialen op de bedrijfslocatie van Verhuurder ophaalt c.q. laat ophalen  en vervolgens  gedurende het bezit/gebruik door Huurder niet verzekerd door Verhuurder.  Huurder dient hier zelf voor zorg te dragen. Huurder is dan ook gehouden eventuele ontstane schade, door welke omstandigheid dan ook, vanaf het moment en tijdens de periode van beschikbaarstelling aan Huurder door middel van haar eigen verzekering te verzekeren en op basis daarvan schade aan Verhuurder te vergoeden. 

2.  De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Huurder gedurende de periode dat Huurder Huurmaterialen feitelijk in bezit heeft, geldt ook voor eventuele schade ontstaan aan zaken van derden, dan wel letsel aan derden, op basis waarvan derden vorderingen instellen jegens Huurder. (Zie ook verder 13.3).

 

Artikel 11 – Eigendom

1.      De Huurmaterialen blijven te allen tijde eigendom van Verhuurder, ongeacht de duur van de Overeenkomst. Indien  Huurder zich op enigerlei wijze  Huurmaterialen toe-eigent,  is er sprake van verduistering. De Overeenkomst tussen partijen wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en vastgelegd, waarbij rekening en risico als gevolg van het feitelijk bezit door Huurder volledig bij  Huurder blijft.

2.       Huurder is, behoudens schriftelijke toestemming van Verhuurder, niet gerechtigd de Huurmaterialen te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren, dan wel op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, behoudens het gebruik door derden in het kader van de reguliere exploitatie en het gebruik krachtens deze Overeenkomst door Huurder.

3.      De Huurder zal Verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen indien de Huurmaterialen in beslag worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op de Huurmaterialen. Indien de Huurder kennis draagt van een mogelijke beslag op de Huurmaterialen, dient hij dit direct te melden. Bovendien zal de Huurder aan Verhuurder op zijn eerste verzoek hiertoe, mededelen waar de desbetreffende Huurmaterialen zich bevinden.

4.      Bij beslag op de Huurmaterialen, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de huurder, zal de Huurder de beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator, onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van Verhuurder.

 

Artikel 12 – Reclames; inspectie

1.      De door Verhuurder ter beschikking gestelde Huurmaterialen worden geacht aan de overeengekomen specificaties krachtens de Overeenkomst te beantwoorden, met inachtneming van het gestelde in artikel 9.1, tenzij uit de vereiste inspectie door Huurder na aflevering door Verhuurder blijkt, dat de afgeleverde Huurmaterialen niet conform overeengekomen specificaties ter beschikking zijn gesteld.

2.      De Huurder dient zo spoedig mogelijk na het moment van ter beschikkingstelling van de Huurmaterialen te controleren of de Huurmaterialen beantwoorden aan de overeengekomen specificatie en de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 1 uur na inontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van feitelijke ingebruikname van de Huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

 

Artikel 13 – Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid

1.      Huurder dient alle door Verhuurder mondeling en schriftelijk gegeven instructies ten aanzien van het (veilig) gebruik van de ter beschikking gestelde Huurmaterialen op te volgen. Huurder zal tijdig en voorafgaand aan het gebruik van de Huurmaterialen kennisnemen van de geldende instructies voor het gebruik daarvan. Deze instructies zal Verhuurder tijdig van tevoren ter beschikking stellen aan Huurder.

2.       Behoudens ingeval sprake is van opzet of grove schuld van Verhuurder, is hij slechts aansprakelijk voor de directe schade, die is veroorzaakt door haar toerekenbare niet-nakoming. Iedere aansprakelijkheid van de Verhuurder is in een dergelijk geval beperkt tot de waarde van de factuur voor de ter beschikking van de Huurmaterialen. in relatie waarmee vastgesteld is, dat sprake is geweest van toerekenbare niet-, niet tijdige nakoming door Verhuurder. Een en ander betreft de waarde van de factuurprijs ex btw. Schadevergoeding van indirecte schade, waaronder gevolgschade, wordt c.q. is uitdrukkelijk uitgesloten. Huurder vrijwaart Verhuurder van claims van derden in relatie tot enige vorm van gebruik van de Huurmaterialen, gedurende de periode het feitelijk bezit daarvan heeft gehad.

3.      Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van de Huurmaterialen aan de werkplek is voor rekening van de Huurder.

4.      Vanaf het eerste moment van  feitelijke terbeschikkingstelling ( zie ook artikel 10)  is de Huurder geheel zelf verantwoordelijk voor het bezit en (de wijze van) het gebruik van de Huurmaterialen en de wijze waarop zij personen gebruik laat maken van de Huurmaterialen. Huurder is tijdens deze periode volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de Huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt bij aankomst in het magazijn van Verhuurder door Verhuurder vastgesteld. De redelijke beoordeling door Verhuurder zal voor partijen bindend zijn, waarbij Verhuurder Huurder wel in de gelegenheid zal stellen bij de beoordeling aanwezig te zijn en eventueel commentaar te leveren op de door Verhuurder op te stellen rapportage.

5.      Indien bij terbeschikkingstelling op verzoek van Huurder de Huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.

6.      Indien Huurder de verantwoordelijkheid over het gehuurde overdraagt aan een derde persoon gaat de verplichting tot verschaffing van de veiligheidsregels over van de Verhuurder op de huurder. Huurder blijft desondanks hoofdelijk aansprakelijk voor naleving van deze instructies.

7.      Bij het niet naleven van de veiligheidsregels door Huurder is Verhuurder gerechtigd om elke vorm van aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde of gevolgschade aan personen of materiaal door het gehuurde nadrukkelijk van de hand wijzen en komt elke vorm van schadevergoedingsverplichting te vervallen.

8.      Indien in de Overeenkomst is opgenomen dat de Verhuurder ook het toezicht op de veiligheidsregels verzorgt, is Verhuurder gerechtigd gebruik van het gehuurde onmiddellijk te stoppen wanneer blijkt dat de veiligheidsregels niet (meer) kunnen worden nageleefd. Dit naar inzicht van Verhuurder en zonder recht op vergoeding aan huurder.

 

Artikel 14 – Overmacht

1.      Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: stormachtig weer vanaf windkracht 5, (transport)vertragingen, geen of onvolledige aflevering door omstandigheden die in de risicosfeer van Huurder liggen, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, onvoldoende beschikbaar adequaat personeel, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.

2.      Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

3.      Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 15 – Ontbinding

1.      De Verhuurder heeft in de hieronder omschreven gevallen het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de uitvoering van alle reeds gesloten Overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat moment nog moeten worden uitgevoerd, op te schorten totdat volgens hem voldoende zekerheid is gesteld:

a.    indien de Huurder één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;

b.    indien de Huurder in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt, een akkoord aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt;

c.     indien nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht blijvend verhinderd of bemoeilijkt wordt, dan wel(verdere)uitvoering door de Verhuurder redelijkerwijs bezwaarlijk is.

In geval van ontbinding als hiervoor bedoeld is de Verhuurder nimmer tot welke vorm van schadevergoeding dan ook gehouden. De Huurder is gehouden de Verhuurder te vrijwaren ter zake van eventuele vorderingen van derden, die ten gevolge van de ontbinding ontstaan. In geval van ontbinding, als bedoeld in 1 is de Huurder gehouden alle reeds door de Verhuurder gemaakte kosten terstond te vergoeden en  verder schadeloos te stellen door betaling van 10% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de Verhuurder om volledige schadeloosstelling te vorderen.

 

Artikel 16 - Slotbepaling en rechtskeuze

1.      Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.      Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze Overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere Overeenkomsten zullen voor zover behorende tot de competentie van de Arrondissementsrechtbank bij uitsluiting worden beslist door de rechter van het arrondissement waarbinnen de Verhuurder is gevestigd. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen zulks stelt.